NR.INREGISTRARE  3406/07.09.2018

Regulament intern 2018_2019

REGULAMENT INTERN

PRIVIND

ORGANIZAREA ŞI FUNCŢIONAREA UNITĂŢII DE ÎNVĂŢĂMÂNT PREUNIVERSITAR

Valabil pentru anul şcolar 2018– 2019

 

CAP.I DISPOZIŢII COMUNE

Art. 1 (1) Prezentul regulament stabileşte normele adecvate privind organizarea şi funcţionarea Colegiului Tehnic Energetic – Bucureşti denumit în continuare unitate de învăţământ şi cuprinde reglementari specifice condiţiilor concrete de desfăşurare a activităţii, în concordanţă cu prevederile legale în vigoare.

Prezentul regulament este propus de către conducerea unităţii de învăţământ, dezbătut de către Consiliul profesoral şi este aprobat de către Consiliul de Administratie al instituţiei în conformitate cu prevederile Legii Învăţământului Cunoaşterea şi respectarea actelor normative prevăzute la paragraful (2) al prezentului articol constituie obligaţie pentru cadrele didactice din unitatea de învăţământ.

Respectarea prezentului regulament este obligatorie pentru tot personalul salariat al unităţii de învăţământ, pentru elevi şi părinţi/reprezentanţi legali.

În perimetrul unităţii de învăţământ este interzis tuturor persoanelor fumatul.

În unitatea de învăţământ, purtarea uniformei de către elevi este obligatorie (camasa alba, cravata cu insemnele CTE si pantalon de culoare inchisa).

CAP. II MODUL DE ORGANIZARE

Art. 2 În cadrul unităţii de învăţământ se organizează şi funcţionează activităţi de învătamant teoretic şi practic prin următoarele forme:

liceu curs de zi şi frecvenţă redusă;

școala profesionala-sistem dual

şcoală postliceală și școală de maiştri;

Art. 3   Activitatea în unitatea de învăţământ se desfăşoară astfel:

Schimbul I – activitatea teoretică se desfăşoară între orele 8:00 – 13:55, pentru elevii claselor de liceu curs de zi și școală profesională, iar orele de pregatire practică conform programării.

Schimbul II – activitatea teoretică se desfăşoară între orele 16:00 – 20:30 pentru elevii claselor şcolii postliceale și școlii de maiştri, iar orele de pregatire practică conform programării.

Toate aceste cursuri se organizează şi se desfăşoară în sălile repartizate fiecărei clase, în laboratoare, în atelierele şcolii sau în întreprinderi de profil.

Orele au durata de 50 min. cu pauza de 10 min intre ele, iar pentru schimbul I este prevazută o pauză de 15 min. în intervalul 10:50 – 11:05.

Programul directorilor se desfăşoară conform planificării.

Programul personalului nedidactic se desfăşoară între orele 6-14 pentru schimbul de dimineaţă şi 13-21 pentru schimbul de după-amiază cu o pauză de masă de 25 de minute, care se include în programul de lucru.

Programul portarilor se stabileşte de către administrator , cu respectarea normelor legale.

Programul serviciului de contabilitate se desfăşoară între orele 8-16.

Programul serviciului secretariat se desfăşoară în două schimburi în intervalul 8 – 20:30.

Programul bibliotecarului, al laborantului şi al informaticianului, al personalului didactic auxiliar din diferitele compartimente se precizează în fişa postului.

Art. 4 Fiecare clasă are un profesor diriginte stabilit de Consiliul de Administraţie. În conformitate cu atribuţiile dirigintelui, acesta coordonează toată activitatea clasei, fiind ajutat de Consiliul clasei şi de Comitetul de părinţi al clasei.

Art.5.În unitatea de invatamant functioneaza, pe lângă comisiile cu caracter permenant, stabilite prin OMENCS 5079/31.08.2016, comisii cu caracte temporar si ocazional.

CAP.III ATRIBUŢIILE CONSILIULUI DE ADMINISTRAŢIE, CONSILIULUI CURRICULAR ŞI CONSILIULUI CLASEI

Art. 5 Consiliul de Administraţie şi Consiliul Curricular îşi exercită atribuţiile specifice, conform prevederilor Legii Învăţământului, Statutului cadrelor didactice şi Regulamentului de organizare şi funcţionare al Învăţământului preuniversitar (secţiunea 4 art.30-34) elaborat de M.Ed.C.T precum şi în conformitate cu prevederile prezentului regulament. În acest sens, membrii Consiliului de Administraţie au responsabilităţi conform fişelor elaborate.

Art.6. Consiliul clasei îşi desfăşoară activitatea la nivelul fiecărei clase având ca principale obiective:

 1. a) evaluarea progresului şcolar;
 2. b) stabilirea modalitaţilor de sprijinire a elevilor cu un ritm lent de învăţare;
 3. c) organizarea de activităţi suplimentare pentru elevii capabili de performanţe şcolare.
 4. d) participarea la activitati extrascolare
 5. e) mentinerea salii de clasa si ale spatiilor comune in conditiile in care au fost receptionate
 6. f) monitorizarea respectarii conduitei scolare de catre elevi

Art.7. Consiliul clasei are următoarele atribuţii:

 1. a) analizează, lunar şi semestrial, progresul şcolar şi comportamentul fiecărui elev;
 2. b) propune notele la purtare pentru fiecare elev al clasei, în funcţie de comportarea acestora în unitatea de învăţământ şi în afara acesteia, şi propune consiliului profesoral validarea mediilor mai mici de 7,00;
 3. c) participă la întâlniri cu părinţii şi elevii, cel puţin o dată pe semestru şi ori de câte ori este nevoie, la solicitarea dirigintelui sau a altui membru al consiliului clasei, sau a cel puţin 1 / 3 dintre părinţii elevilor clasei;
 4. d) propune directorului sau consiliului profesoral, după caz, sancţiunile disciplinare pentru elevi prevazute de R.O.F.U.I.P sau de prezentul regulament.

CAP. IV     ATRIBUŢIILE CADRELOR DIDACTICE

Art. 8 Cadrele didactice îşi exercită atribuţiile specifice conform prevederilor Legii Învăţământului şi Statutului cadrelor didactice. În acest sens, cadrele didactice au atribuţii conform fişei postului elaborate de catre M.Ed.C.prin Ordinul nr.3522/30.02.2000, şi respectă prevederile art. 84 paragrafele de la (1) la (9), cap. VII din R.O.F.U.I.P

Art. 9.    (1) Ca profesori diriginţi, cadrele didactice au responsabilităţi conform Regulamentului de organizare şi funcţionare a unităţilor de învăţămant preuniversitar (R.O.F.U.I.P). – cap. 3, secţiunea a 6-a, art. 42 lit.a) până la v).

(2) Profesorii diriginţi vor verifica zilnic portul însemnelor şcolii de către elevii clasei.

(3) Cadrele didactice vor consemna zilnic, în catalogul clasei, absenţele elevilor de la pregătirea teoretică şi săptămânal absenţele de la activitatea practică.

(4) Cadrele didactice au obligaţia de a se informa zilnic asupra comunicărilor venite din partea forurilor tutelare (M.Ed.C.T., ISMB, Inspectoratul sectorului 5), din partea Casei Corpului Didactic sau din partea conducerii unităţii de învăţământ. În acest scop vor consulta caietul de comunicări aflat în grija profesorului de serviciu, avizierul sau documentele aflate la punctul de documentare organizat la biblioteca şcolii.

(5) Neprezentarea la program a cadrelor didactice, din motive excepţionale, va fi anunţată imediat de către serviciul secretariat,directorului si profesorului de serviciu care va lua măsuri pentru suplinire. Imediat ce este disponibil, cadrul didactic depune, la secretariatul unităţii, concediul medical /cererea de concediu fară plată, etc. Neanuntarea situatiei va duce la sanctionerea cadrului didactic conform Statutului cadrelor didactice.

(6) În cazul absenţelor nemotivate ale cadrelor didactice de la activităţile curente, cât şi în cazul neîndeplinirii celorlalte prevederi stabilite în cadrul legislativ de la Art.1 al prezentului regulament Consiliul de Administraţie va aplica măsurile prevăzute de lege.

(7) Profesorii diriginţi au obligaţia de a transmite programul de consultaţii cu părinţii la punctul de control acces şi de a anunţa personalul de la punctul de control acces asupra momentului când organizează şedinţe cu părinţii sau alte activităţi în afara programului.

(8) Profesorii au obligatia de a completa zilnic condica de prezenta .

Art.10. În vederea evaluării elevilor, cadrele didactice respectă prevederile articolelor 57,58,59,64,65,66 din R.O.F.U.I.P.

Art.11. (1) Situaţia şcolară a elevilor corigenţi, amânaţi sau repetenţi se comunică, în scris, părinţilor/ tutorilor legali, de către profesorul diriginte, în cel mult 10 zile de la încheierea fiecărui semestru/an şcolar, prin scrisoare recomandată.

Pentru elevii amânaţi sau corigenţi dirigintele comunică părinţilor/tutorilor legali, în scris, programul de desfăşurare a examenelor de corigenţă şi perioada de încheiere a situaţiei şcolare.

(2) Profesorii au obligatia de a participa la examenele de incheiere a situatiei scolare a elevilor.

(3) Abaterile disciplinare precum şi nepurtarea uniformei în clasă sau în perimetrul şcolii, se consemnează în registrul de disciplină al clasei., lunar Comisia de disciplina va centraliza situatia existenta si va lua masurile corespunzatoare.

Art.12. ACTIVITATEA DE SERVICIU PE ŞCOALĂ

(1) Serviciul pe şcoală se efectueaza în fiecare zi de curs de către director şi un profesor de serviciu, conform planificărilor.

(2) Atribuţiile cadrelor didactice de serviciu pe şcoală sunt:

-consultarea săptămânală a graficelor de programare a serviciului pe şcoală, semnarea de luare la cunoştinţă şi respectarea cu stricteţe a programării;

-întocmirea proceselor verbale de preluare-predare a serviciului;

-verificarea sălilor de curs privind: asigurarea lor în cazul în care sunt neocupate, curăţenia, starea mobilierului, a instalaţiilor electrice, ferestrelor etc. şi colaborarea cu serviciul administrativ pentru remedierea neregulilor constatate;

-răspunderea directă pentru încadrarea în program a elevilor şi personalului didactic în vederea desfăşurării optime a activităţiilor din ziua respectivă;

-asigurarea securităţii permanente a cataloagelor şi a celorlalte documente şcolare în fişetul cancelariei;

-asigurarea respectării ordinii şi disciplinei în perimetrul unităţii de învăţământ atât în timpul orelor, cât şi în pauze, prin observare personală;

-consemnarea, în procesul verbal a situaţiilor deosebite, inclusiv a situaţiilor de neîncadrare în program din partea elevilor şi a personalului didactic;

-raportarea imediată către directorul de serviciu/membrul C.A. a următoarelor situaţii: producerea de accidente;

manifestarea cazurilor de violenţă fizică; absenţe ale cadrelor didactice; inlocuirea personalului la ore, prezenţa în unitatea de învăţământ a persoanelor cu drept de control (reprezentanţi M.Ed.C.T, I.S.M.B);

– cereri de acces în unitatea de învăţământ venite din partea reprezentanţilor mass-media;

În timpul desfăşurării activităţii specifice, profesorul de serviciu poartă ecusonul, colaborează şi solicită sprijinul colegilor, personalului de pază şi personalului de conducere (directori, membrii Consiliului de Administraţie).

Art.13   REGULI PRIVIND ACCESUL PE PERIMETRUL UNITATII SCOLARE

Accesul tuturor persoanelor şi a mijloacelor auto este permis prin punctul de control acces situat în Aleea Podul Giurgiului, nr.5.

Accesul elevilor de la cursurile de zi este permis pe baza carnetului de elev cu fotografie, vizat pe anul în curs, şi pe baza ţinutei care cuprinde însemnele şcolii (cravata cu sigla).

Accesul elevilor de la şcoala de maiştri şi de la învăţământul seral si FR se face be baza B.I/C.I. prin verificarea tabelului cu efective.

Accesul tuturor vizitatorilor se face pe baza CI/BI, consemnându-se în registrul de acces persoane, numele, seria şi numărul CI/BI,ora intrării/ieşirii, scopul. În schimbul reţinerii CI/BI se eliberează un ecuson numerotat care va fi purtat de către vizitator pe toată perioada vizitei şi care va fi restituit la ieşire. Accesul vizitatorilor este permis în funcţie de programul cu publicul al compartimentului la care se face solicitarea şi fără a se depăşi numărul disponibil de ecusoane.

Categorii de vizitatori:

Părinţii/tutorii elevilor au acces la zona de lucru cu publicul de la secretariat, în timpul pauzelor sau în timpul programului de consultaţii cu părinţii elaborat de către dirigintele clasei şi aflat la punctul de control acces,

Persoanele aflate în tratament la cabinetul medical vor avea acces pe baza de tabel semnat şi parafat de către medic, precum şi pe baza unui bilet de acces cu valabilitate lunară, semnat şi parafat.

Reprezentanţii mass-media pot avea acces în incinta unităţii de învăţământ numai după ce au obţinut o aprobare nemijlocită din partea directorului/directorului adjunct al unităţii.

Persoanele cu drept de control – reprezentanţi M.Ed.C.T. , I.S.M.B, I.S.5, vor fi consemnate în registrul de acces persoane.

Părăsirea de către elevi a incintei unităţii de învăţământ în timpul programului este interzisă. În cazuri excepţionale, părăsirea incintei în timpul programului, se va putea face numai in baza procedurii specifice privind invoirea elevilor, conform CEAC.

Nu este permis accesul elevilor, indiferent de forma de învăţământ, cu autovehicule în incinta unităţii.

CAP.V. DREPTURILE, ÎNDATORIRILE ŞI SANCŢIUNILE APLICATE ELEVILOR

Art. 14 Acestea se stabilesc prin prezentul regulament în baza prevederilor R.O.F.U.I.P. (Cap. VIII-ELEVII, secţiunile 1-7, art.91-150) elaborate de M.Ed.C., în conformitate cu Ordinul pentru aprobarea Statutului elevului nr.4742/10.08.2016 elaborat de MENCS (art.6-29) şi a hotărârilor luate de Consiliul profesoral al unităţii de învăţământ.

DREPTURILE ELEVILOR

Elevii au dreptul să fie evidenţiaţi şi să primească premii şi recompense pentru rezultatele deosebite la învăţătură, la instruirea practică şi la celelalte activităţi şcolare şi extraşcolare.

Elevii din învăţământul liceal (clasele a IX-a şi a X-a) primesc manuale gratuit în condiţiile prevăzute de lege.

Elevilor din învăţământul liceal le este garantat, conform legii, libertatea de asociere în organizaţii ştiinţifice, culturale, artistice, sportive.

În şcoală se constituie Consiliul elevilor, format din liderii elevilor de la fiecare clasă, care funcţionează în baza unui regulament propriu, parte a regulamentului de ordine interioară. In stabilirea Consiliului elevilor se aplică și prevederile art.30-47 din Ordinul pentru aprobarea Statutului elevului nr.4742/10.08.2016 elaborat de MENCS.

În unitatea şcolară este garantată, conform legii, libertatea elevilor de a redacta o revistă şcolară proprie: atât varianta tipărită cât şi on-line. În cazul în care conţinutul şi forma acestor publicaţii conţin elemente contrare legislaţiei în vigoare, directorul poate suspenda editarea şi difuzarea acestora.

Elevii claselor terminale au dreptul la sprijin din partea profesorilor pentru pregătirea examenelor, la cererea acestora, prin consultaţii şi meditaţii.

Profesorii vor sprijini toţi elevii care doresc să desfăşoare activităţi în scopul realizării performanţelor şcolare, îndrumându-i, recomandându-le material bibliografic, completându-le cunoştinţele prin acţiuni specifice (consultaţii, activităţi practice etc.)

ÎNDATORIRILE ELEVILOR

Frecvenţa este obligatorie pentru toţi elevii la toate orele de curs şi la activităţile practice . Abaterile de la această obligaţie atrage scăderea notei la purtare cu 1 punct la fiecare 15 absenţe nemotivate. Motivarea absenţelor se face numai pe baza adeverinţei medicale vizată de cabinetul şcolii in termen de 5 zile de la intoarcerea din convalescenta, sau la cererea scrisa a unuia dintre părinţi, vizată de către profesorul diriginte, în limita a 5 zile pe an şcolar

În cazul în care elevii din învăţământul obligatoriu (clasele a IX-a – a X-a) absentează nemotivat de la ore, pentru acumularea a minimum 101 absenţe se acorda nota 4 la purtare.

Dacă se înregistrează trei zile consecutive de absentare, fără ca dirigintele/conducerea şcolii să fie anunţate, se va raporta acest lucru poliţistului care răspunde de şcoală.

Absentarea elevilor în grup sau în colectiv de la ore se pedepseşte cu scăderea notei la Purtare cu un punct şi înştiinţarea părinţilor/tutorilor legali.

Scutirile medicale pentru Educaţie fizică vor fi inregistrate la Cabinetul medical si predate profesorului in termen de doua saptamani de la dobandirea acesteia; dirigintele va detine o copie a documentului .

Elevii trebuie să cunoască şi să respecte:

 • legile statului;
 • prezentul regulament;
 • regulile de circulaţie şi cele cu privire la apărarea şi protejarea sănătăţii;
 • normele de tehnica securităţii muncii şi normele specifice activităţilor de instruire practică;
 • normele de prevenire şi stingere a incendiilor;
 • normele de protecţie civilă;
 • normele de protecţie a mediului.

2.3.      În timpul desfăşurării activităţilor de curs, lucrărilor de laborator, instruire practică sau activităţi extraşcolare, elevii au următoarele obligaţii:

-să se conformeze indicaţiilor cadrului didactic în vederea evitării riscului potenţial de accidentare;

-să ia toate măsurile pentru evitarea oricăror riscuri de accidentare a propriei persoane sau a celor din jur;

-să anunţe imediat cadrul didactic/cabinetul medical/ profesorul de serviciu asupra cazurilor de urgenţe medicale (leşin, comă, stop cardiac, crize epileptice, accident de orice natură etc.);

-să se deplaseze în incinte astfel încat să evite accidentele cauzate de neatenţie;

-să nu pătrundă în incinte cu regim special (subsol tehnic, arhivă, anexe administrative);

-să nu intervină asupra panourilor electrice, prizelor, întrerupătoarelor instalaţiilor electrice, instalaţiilor de legare la pământ, cordoanelor de alimentare sau părţi componente ale aparatelor electrice, cu excepţia cazurilor cînd aceste situaţii constituie teme specifice de lucru şi sunt coordonate nemijlocit de către cadrul didactic;

-sa cunoasca caile de acces si evacuare in caz de urgenta (cutremure, incendii, explozii, etc)

2.4.     Elevii sunt obligaţi să poarte în şcoală şi ocazional la acţiunile organizate de aceasta însemnele şcolii: cravată, cămaşă albă, pantalon/fustă de culoare închisă şi să aibă o tunsoare adecvată, fără excentricităţi. Nerespectarea acestor cerinţe, consemnate în registrul disciplinar al clasei de trei ori, atrage scăderea notei la purtare cu un punct.

2.5.      Accesul în unitatea şcolară este permis numai pe baza carnetului de elev cu fotografie şi numai prin punctul de control acces.

2.6.      Elevii datorează respect cadrelor didactice, personalului administrativ¸ de serviciu şi de pază, atât în şcoală cât şi în afara ei.

2.7.      Elevii trebuie să aibă o atitudine cuviincioasă, fără a manifesta agresivitate în limbaj sau comportament faţă de colegi.

2.8.      Elevilor nu le este permis a face din naţionalitatea, religia, starea socială sau familială a unui coleg obiect de jignire sau insulte.

2.9.      Elevii au obligaţia să-şi îndeplinească în mod conştiincios sarcinile ce le revin, colaborând cu personalul de serviciu şi personalul de pază.

2.10.     Elevii au obligaţia să poarte asupra lor carnetul de elev şi să-l prezinte la punctul de control acces precum şi cadrelor didactice imediat după verificarea cunoştinţelor, pentru consemnarea notelor. În cazul distrugerii/pierderii carnetului de elev, elevul are obligaţia să îl înlocuiască şi să se preocupe de obţinerea vizei în decurs de 3 zile.

2.11. Elevul trebuie să fie pregătit pe toată durata orelor de curs pentru susţinerea activităţilor specifice (teste, laboratoare, evaluări orale, etc); activităţile secundare şi non-şcolare nu constituie motive pentru neîndeplinirea lor sau pentru neparticiparea la ore.

 1. Este interzis elevilor:
 2. a) să deterioreze sub orice formă bunurile din patrimoniul unităţii de învăţământ. Cei vinovaţi plătesc toate lucrările necesare reparaţiilor sau suportă toate cheltuielile pentru înlocuirea bunurilor deteriorate în termen de maximum două săptămâni de la producerea evenimentului. În cazul în care vinovatul nu se cunoaşte, răspunderea materială devine colectivă, a clasei;
 3. b) să distrugă documentele şcolare;
 4. c) să utilizeze sub orice formă telefoanele celulare în timpul desfăşurării cursurilor şi activităţilor şcolare; folosirea telefoanelor pentru convorbiri este permisă numai pe timpul pauzelor dintre ore;
 5. d) să utilizeze mijloacele audio-video (camere digitale, camere foto, telefon celular, etc.) pentru a efectua      filmări/înregistrări audio-video în perimetrul unităţii de învăţământ (clase, laboratoare, culoare, curte) fară aprobarea scrisă a conducerii unităţii de învăţământ. Nerespectarea prevederilor acestui articol şi /sau transmiterea acestor date înregistrate se pedepseste astfel:

-media 2 la purtare pe semestrul respectiv, pentru elevii claselor a IX-a şi a X-a;

-exmatricularea fără drept de reînscriere în unitatea de învăţământ pentru elevii claselor a XI-a, a XII-a, curs seral, școală postliceală și școală de maiștri;

-media 4 la purtare pe semestrul respectiv pentru elevii care participă/acceptă să fie înregistraţi fără a anunţa conducerea unităţii de învăţământ;

 1. e) să aducă şi să difuzeze, în unitatea de învăţământ, materiale străine procesului de învăţământ care, prin conţinutul lor, atentează la independenţa sau suveranitatea ţării, care cultivă violenţa şi intoleranţa;
 2. f) să posede sau să difuzeze materiale cu caracter obscen sau pornografic;
 3. g) să afişeje tatuaje la vedere sau orice formă de piercing;
 4. h) să afişeze în mod ostentativ bijuterii sau obiecte de valoare;
 5. i) să aibă ţinută, comportamente şi atitudini ostentative şi provocatoare;
 6. j) să părăsească incinta unităţii de învăţământ în timpul programului
 7. k) să deţină şi să consume în perimetrul unitatii şi la activităţi extraşcolare, produse din tutun si băuturi alcoolice. Nerespectarea acestei prevederi se pedepseste astfel:

media 3 la purtare pe semestrul respectiv, pentru elevii claselor a IX-a şi a X-a;

media 4 la purtare pe semestrul respectiv pentru elevii claselor a XI-a, a XII-a; in caz de abateri repetate se aplica sanctiunea de exmatriculare.

 1. l) Elevii care deţin, distribuie şi consuma, în perimetrul unitatii scolare, droguri, substanţe halucinogene sau participa la jocuri de noroc vor fi sanctionati in functie de legile in vigoare, de catre organele abilitate; totodata, vor fi instiintati parintii. In acelasi timp, la nivel de scoala se vor lua urmatoarele masuri:

-media 2 la purtare pe semestrul respectiv, pentru elevii claselor a IX-a şi a X-a;

-exmatricularea fără drept de reînscriere în unitatea de învăţământ pentru elevii claselor a XI-a, a XII-a, curs seral, școală postliceală și școală de maiștri;

 1. m) Elevii care vor introduce sau vor utiliza în perimetrul unităţii orice fel de arme, muniţie, petarde, pocnitori sau diferite substanţe care, prin acţiunea lor pot afecta integritatea fizică şi/sau psihică a colectivului de elevi şi a personalului unităţii de învăţământ vor fi sanctionati conform art. 14, punctul l;

Art.15. (1) Elevii scutiţi medical, semestrial sau anual, au obligaţia să participe la orele de educaţie fizică şi sport, având echipamentul adecvat pentru sălile de sport. Absenţele lor de la aceste ore se consemnează în catalog şi generează efectele prevăzute de legislaţia în vigoare.

(2) În timpul orei de educaţie fizică şi sport, elevilor scutiţi medical, pentru o firească integrare în colectiv, cadrul didactic le poate atribui sarcini organizatorice: arbitraj, cronometrare, măsurare, supraveghere, înregistrarea unor elemente tehnice, ţinerea scorului, distribuirea şi recuperarea de material didactic, montarea şi demontarea instalaţiilor sportive uşoare etc.

Art.16. (1) Elevii care săvârşesc fapte prin care se încalcă dispoziţiile legale în vigoare, inclusiv regulamentul intern, vor fi sancţionaţi în funcţie de gravitatea acestora.

(2) Sancţiunile care se pot aplica elevilor sunt următoarele :

 1. a) observaţia individuală;
 2. b) mustrare în faţa clasei şi/ sau în faţa consiliului clasei/ consiliului profesoral;
 3. c) mustrare scrisă;
 4. d) retragerea temporară sau definitivă a bursei;
 5. e) eliminarea de la cursuri pe o perioadă de 3-5 zile; în această perioadă, elevii vor efectua activităţi de întreţinere a curăţeniei în şcoală sau muncă în folosul comunităţii şcolare);
 6. f) mutarea disciplinară la o clasă paralelă, din aceeaşi şcoală;
 7. g) mutarea disciplinară la o altă unitate de învăţământ, cu acceptul conducerii unităţii primitoare;
 8. h) preavizul de exmatriculare;
 9. i) exmatricularea.

(3) Toate sancţiunile aplicate elevilor sunt comunicate, în scris, părinţilor/reprezentantului legal de către profesorul diriginte;

(4) Sancţiunile aplicate elevilor se consemnează în raportul Consiliului clasei prezentat consiliului profesoral, de către dirigintele clasei, la sfîrşitul semestrului/anului şcolar.

Art.17. Autoritatea de a aplica o sancţiune elevilor revine exclusiv conducerii şcolii, profesorilor, consiliului profesoral al şcolii şi consiliului de administraţie al şcolii. Personalul administrativ şi tehnic nu este autorizat să aplice sancţiuni, dar are dreptul de a pune în discuţie abaterile sesizate.

Art.18.Dacă un elev este de părere că a fost sancţionat în mod nedrept, el poate înainta această obiecţie pentru luarea unei decizii fie dirigintelui, fie direct conducerii şcolii..

CAP.VI. SIGURANŢA ŞCOLARĂ

Art.1.Reguli şcolare

 • Personalul şcolii, elevii şi parinţii acestora vor contribui la asigurarea unui climat şcolar de ordine, de confort şi siguranţă;
 • Perimetrul şcolii (curtea şi holurile clădirilor ) sunt monitorizate non-stop prin camere video;
 • Clădirea şcolii va fi menţinută în condiţii de curăţenie, în vederea protejării stării de sănătate a elevilor şi personalului unităţii;
 • Insultarea şi/sau hărţuirea persoanelor (elevi, cadre didactice, personal auxiliar) este interzisă în şcoală.

Art.2.Autoritatea conducerii şcolii

2.1.Conducerea şcolii este autorizată în orice moment să controleze respectarea regulilor privind interdicţiile (obiecte contondente, alcool, droguri, ţigări).

2.2.Controlul va fi efectuat de către două persoane membre ale Comisiei de disciplină şi combatere a violenţei, în baza deciziei interne a Consiliului de Administraţie.

2.3.Conducerea şcolii va decide asupra măsurilor disciplinare care trebuie luate împotriva elevului/elevilor în cauză;

2.4.Dacă siguranţa elevilor ori a personalului şcolii devine o problemă, conducerea va sesiza poliţia, inspectoratul şcolar şi, după caz, familiile elevilor.

2.5.Şcoala va gestiona cazurile de încălcare a regulamentului intern şi va informa pe cei în măsură să contribuie la soluţionarea lor (părinţii/tutorii elevilor, organele de ordine).

Art.3.Utilizarea computerului/internetului

3.1.Acţiunile elevilor cu intenţia de a prejudicia ori de a distruge bunurile puse la dispoziţie de şcoală, de a şterge datele din programe ori de a modifica setările standard sunt strict interzise;

3.2.Nerespectarea acestei prevederi va atrage după sine răspunderea financiară, costurile aferente recuperării prejudiciului vor fi suportate de elev/părinţii acestuia;

3.3.Şcoala va lua măsuri împotriva celor care prin utilizarea de imagini sau cuvinte pe computerele şcolii sau pe internet aduc jigniri angajaţilor şcolii ori le prejudiciază acestora imaginea;

3.4.Nu este permisă utilizarea accesului la internet de pe computerele şcolii pentru alte scopuri decât culegerea de informaţii necesare studiului.

CAP. VII CONSILIUL REPREZENTATIV AL PĂRINŢILOR

Art. 18. Consiliul reprezentativ al părinţilor din Colegiul Tehnic Energetic (Asociaţia de părinţi a unităţii de învăţământ) se organizează conform prevederilor Legii Învăţământului şi R.O.F.U.I.P., având propriul regulament cadru, propriul statut şi personalitate juridică.

Art.19. Comitetele de părinţi pe clase se constituie anual în cadrul Adunărilor generale ale părinţilor.

REGULAMENTUL COMITETELOR DE PĂRINŢI

 1. Comitetele de părinţi se organizează şi funcţionează la nivelul clasei de elevi. Ele sunt formate din 3 membri aleşi de către părinţi: preşedinte, secretar şi membru-trezorier, persoane cu prestigiu în activitatea socială, administrativă şi economică.

Comitetul de părinţi este ales anual în primele 15 de zile de la deschiderea anului şcolar, la prima şedinţă cu părinţii convocată şi prezidată de către dirigintele clasei şi la care participă şi un membru din conducerea unităţii de învăţământ.

Consiliul reprezentativ de părinţi de la nivelul unităţii de învăţământ este format din preşedinţii comitetelor de părinţi ai fiecarei clasei şi se poate constitui în asociaţie cu personalitate juridică conform reglementărilor în vigoare.

Un reprezentant al părinţilor, ales de către membrii Consiliului Reprezentativ al Părinților, face parte din Consiliul de administraţie al instituţiei. El face parte cu titlu consultativ și din comisia de acordare a burselor.

 1. Comitetele de părinţi au urmatoarele atribuţii:

Sprijină conducerea unităţii de învăţământ în asigurarea bazei materiale şi în activităţile extraşcolare (culturale, sportive, artistice, etc.);

Fac propuneri privind îmbunătăţirea condiţiilor de studiu şi viaţă ale elevilor;

Atrag persoanele fizice sau juridice, care, prin contribuţie financiară sau materială, să îmbunătăţească condiţiile de desfaşurare a procesului instructiv-educativ .

 1. Comitetele de părinţi pot realiza venituri pentru sprijinirea unor programe cultural–artistice, sportiv–turistice, prin donaţii şi sponsorizări din partea unor persoane fizice sau juridice din ţară şi străinătate.

Veniturile realizate se folosesc pentru:

-acordarea de premii elevilor la sfârşitul anului şcolar;

-organizarea de tabere şi excursii în ţară şi străinătate pentru elevii cu rezultate foarte bune la învăţătură.

-modernizarea şi dezvoltarea bazei materiale şi a celei didactice;

-cumpărarea de obiecte de uz şcolar;

-acordarea de sprijin material sau financiar copiilor care provin din familii cu o situatie materială precară.

 1. Fondurile realizate la comitetele de părinţi vor fi înregistrate conform normelor în vigoare. La gestionarea fondurilor se va ţine seama de următoarele:

-sumele realizate se consemnează printr-un proces-verbal, în care se mentionează cheltuielile şi venitul net;

-plăţile se fac cu ajutorul biroului comitetului şi se justifică cu acte oficiale: facturi, bonuri, chitanţe.

Fondurile băneşti se păstrează, se administrează şi se gestionează de către comitetele de parinţi constituite la nivelul clasei sau al unităţii de învăţământ prin unităţi bancare.

Comitetul de părinţi prezintă raportul asupra activităţii financiare din anul şcolar trecut în adunarea generală a părinţilor la începutul fiecarui an şcolar.

Evidenţele şi actele justificative se depun cu proces-verbal la arhiva şcolii şi se păstrează timp de 5 ( cinci ) ani.

 1. Comitetele de părinţi pot adopta hotărâri prin vot deschis cu majoritatea membrilor prezenţi.

Părinţii elevilor au următoarele obligaţii:

– să ia legătura cel putin o data pe lună cu dirigintele clasei pentru a cunoaşte evoluţia elevului şi pentru a-i fi semnalate eventualele cazuri de indisciplină;

-să raspundă solicitărilor şcolii;

-să controleze însemnările din carnetul de elev.

CAP. VIII DISPOZIŢII FINALE ŞI TRANZITORII

Art. 20 Prevederile prezentului regulament intern se completează cu dispoziţiile cuprinse în capitolul VIII al R.O.F.U.I.P.

Referitoare la : dobândirea calităţii de elev (art.91-92), exercitarea calităţii de elev (art.93-96), drepturile elevilor (art.97-109), îndatoririle elevilor (art.110-114), recompensarea elevilor (art.115-117), sancţiunile aplicate elevilor (art.118-134)

transferul elevilor (art.115-150).

Art. 21  Prezentul regulament intră în vigoare prin aprobarea lui de către Consiliul de Administraţie al Colegiului Tehnic Energetic Bucureşti, la data de 1septembrie 2018 şi produce efecte până la data de 31 august 2019.

Art. 22 Prevederile regulamentului pot fi modificate/îmbunătăţite de către Consiliul Profesoral atunci când apar noi reglementări legale sau alte necesităţi impuse de activitatea din cadrul acestei instituţii.

 

 

DIRECTOR,                                                                                         DIRECTOR ADJUNCT,

Prof. ing. Ghergu Diana                                                                      Prof. Paula Cîmpeanu