În anul școlar 2021-2022 organizăm admitere la școala de maistri, specialitățile:
  • maistru electrician centrale, stații și retele electrice (14 locuri)
  • maistru termoenergetic (14 locuri)
Data limită de înscriere: 3 septembrie 2021

Condiții de înscriere :

  1. absolvenți de liceu cu sau fără diplomă de bacalaureat, care posedă atestat profesional sau certificat de calificare obținut prin învățământul liceal/profesional în profilul școlii de maiștri;
  2. vechime în producție de cel putin trei ani, până la începerea anului școlar, într-o meserie corespunzătoare specializării oferite de școala de maiștri;
   Acte necesare pentru înscriere :
  • cerere de înscriere tip (se completează la depunerea dosarului);
  • actul de studii în original, din care să rezulte media generală de absolvire a învățământului liceal (diploma de bacalaureat și foaia matricolă IX-XII/XIII);
  • copie certificat de naștere;
  • copie dupa cartea de muncă certificată de către angajator/adeverință din care să rezulte vechimea în specialitate;
  • adeverință medicală, eliberată de medicul unității sanitare la care este arondată întreprinderea. Din adeverință trebuie să rezulte că persoana respectivă nu are contraindicații medicale pentru specializarea respectivă.
 Se va sustine concurs de admitere numai în cazul în care numărul candidaților depășește numărul de locuri .