Colegiul Tehnic Energetic Bucureşti, ALEEA PODUL GIURGIULUI NR.5, SECTOR 5, TEL/FAX 021 4500630                             

NR.INREG.4098/29.08.2022

                                                                                                                             

REGULAMENT INTERN

PRIVIND

ORGANIZAREA ŞI FUNCŢIONAREA UNITĂŢII DE ÎNVĂŢĂMÂNT PREUNIVERSITAR

Valabil pentru anul şcolar 2023– 2024

CAP.I DISPOZIŢII GENERALE

Art. 1 Prezentul regulament stabileşte normele adecvate  privind organizarea şi funcţionarea Colegiului Tehnic Energetic – Bucureşti denumit în continuare unitate de învăţământ  şi cuprinde reglementari specifice condiţiilor concrete de desfăşurare a activităţii,  în concordanţă cu prevederile legale în vigoare.

Prezentul regulament este propus de către conducerea unităţii de învăţământ, dezbătut de către Consiliul Profesoral şi este aprobat de  către Consiliul  de Administratie  al instituţiei în conformitate cu prevederile Legii Învăţământului  Cunoaşterea şi respectarea actelor normative prevăzute la paragraful (2) al prezentului articol constituie obligaţie pentru cadrele didactice din unitatea de învăţământ.

Respectarea prezentului regulament este obligatorie pentru tot personalul salariat al unităţii de învăţământ,  pentru elevi şi părinţi/reprezentanţi legali.

In incinta unitatii de învatamânt sunt interzise, potrivit legii, crearea si functionarea oricaror formatiuni politice, organizarea si desfasurarea activitatilor de propaganda politica si prozelitism religios, orice forma de activitate care încalca normele convietuirii sociale, care pun în pericol sanatatea fizica, psihica a elevilor, a personalului didactic, didactic auxiliar si nedidactic.

În perimetrul unităţii de învăţământ este interzis tuturor persoanelor fumatul.

În unitatea de învăţământ, purtarea ținutei decente de către elevi este obligatorie.

Consiliul de Administratie poate modifica in timpul anului scolar prezentul regulament, in domeniul organizatoric si administrativ, in urma aparitiei unor situatii speciale, a caror rezolvare este urgenta si ale caror efecte ar perturba buna desfasurare a activitatii in scoala.

Se interzice colectarea de fonduri de protocol sau a oricarui alt fond destinat derularii evaluarilor nationale ( examen de bacalaureat, examene de obtinere competentelor profesionale).

CAP. II MODUL DE ORGANIZARE

Art. 2  În cadrul unităţii de învăţământ se organizează  şi funcţionează activităţi de învătamant cu character teoretic şi practic prin următoarele forme:

liceu curs de zi şi frecvenţă redusă;

școala profesionala-sistem dual

şcoală de maiştri;

Art. 3   Activitatea în unitatea de învăţământ se desfăşoară între orele 8,00 – 14, schimbul I (clasele a IX-a, a X-a, aXII-a) si 14-20-schimbul II (clasele a XI-a, anii I si II scoala de maistri), iar orele de pregatire practică conform programării.

Toate aceste cursuri se  organizează  şi se desfăşoară în sălile repartizate fiecărei clase, astfel incat in fiecre schimb sa existe sala unica,  în laboratoare, în atelierele şcolii sau în întreprinderi de profil.

Orele au durata de 50 min. cu pauza de 10 min. intre ele, iar dupa ora a treia din fiecare schimb, pauza mare de  15 min. Programul directorilor, ca si programul de audiente al acestora, se desfăşoară conform planificării.

Programul  personalului  nedidactic se desfăşoară între orele 6-14 pentru schimbul de dimineaţă  şi 13-21 pentru schimbul de după-amiază cu o pauză de masă de 25 de minute, care se include în programul de lucru.

Programul portarilor se stabileşte de către administrator , cu respectarea normelor legale.

Programul serviciului de contabilitate se desfăşoară între orele 8-16, cu pauza de masa de 25 min care se include în programul de lucru.

Programul serviciului  secretariat se desfăşoară între orele 8-20, in doua schimburi, cu pauza de masa de 25 min. care se include în programul de lucru.

Programul bibliotecarului, laborantului, administratorului de patrimoniu şi informaticianului, se precizează în fişa postului.

Art. 4  Fiecare clasă are un profesor diriginte stabilit de Consiliul de Administraţie. În conformitate cu atribuţiile dirigintelui, acesta coordonează toată activitatea clasei,  fiind ajutat de Consiliul clasei şi de Comitetul de părinţi al clasei.

Art.5.În unitatea de invatamant functioneaza, pe lângă comisiile cu caracter permenant, stabilite prin OMENCS 5079/31.08.2016, comisii cu caracte temporar si ocazional.

CAP.III  ATRIBUŢIILE CONSILIULUI DE ADMINISTRAŢIE, CONSILIULUI CURRICULAR ŞI  CONSILIULUI CLASEI

Art. 5  Consiliul de Administraţie şi Consiliul Curricular îşi exercită atribuţiile specifice,  conform prevederilor Legii Învăţământului, Statutului  cadrelor didactice şi Regulamentului de organizare şi funcţionare  al Învăţământului preuniversitar (secţiunea 4 art.30-34) elaborat de M.Ed.C.T precum şi în conformitate cu prevederile prezentului regulament. În acest sens, membrii Consiliului de Administraţie au  responsabilităţi conform fişelor elaborate.

Art.6. Consiliul clasei îşi desfăşoară activitatea la nivelul fiecărei clase având ca principale obiective:

 a) evaluarea progresului şcolar;

 b) stabilirea modalitaţilor de sprijinire a elevilor cu un ritm lent de învăţare; 

 c) organizarea de activităţi suplimentare pentru elevii capabili de performanţe şcolare.

 d) participarea la activitati extrascolare

 e) mentinerea  salii de clasa  si ale  spatiilor comune in conditiile in care au fost receptionate

 f) monitorizarea respectarii conduitei  scolare de catre elevi

Art.7. Consiliul clasei are următoarele atribuţii:

a) analizează, lunar şi semestrial, progresul şcolar şi comportamentul fiecărui elev;

b) propune notele la purtare pentru fiecare elev al clasei, în funcţie de comportarea acestora în unitatea de învăţământ şi în afara acesteia, şi propune consiliului profesoral validarea mediilor mai mici de 7,00;

c) participă la întâlniri cu părinţii şi elevii, cel puţin o dată pe semestru şi ori de câte ori este nevoie, la solicitarea dirigintelui sau a altui membru al consiliului clasei, sau a cel puţin 1 / 3 dintre părinţii elevilor clasei;

d) propune  directorului sau consiliului profesoral, după caz, sancţiunile disciplinare pentru elevi prevazute de R.O.F.U.I.P sau de prezentul regulament.

CAP. IV      ATRIBUŢIILE CADRELOR  DIDACTICE 

Art. 8  Cadrele didactice îşi exercită atribuţiile specifice conform prevederilor Legii Învăţământului  şi  Statutului cadrelor didactice. În acest sens, cadrele didactice au atribuţii conform fişei postului elaborate de catre M.Ed.C.prin Ordinul nr.3522/30.02.2000, şi respectă prevederile art. 84 paragrafele de la (1) la (9),  cap. VII din R.O.F.U.I.P

Art. 9.     (1) Ca profesori diriginţi, cadrele didactice au responsabilităţi conform Regulamentului de organizare şi funcţionare a unităţilor de învăţămant preuniversitar (R.O.F.U.I.P). – cap. 3, secţiunea a 6-a, art.  42 lit.a) până la  v).

(2) Profesorii diriginţi vor verifica zilnic  purtarea ținutei decente de către elevii clasei.

(3) Cadrele didactice vor consemna zilnic, în catalogul clasei, absenţele elevilor de la pregătirea teoretică şi săptămânal absenţele de la activitatea practică.

(4) Cadrele didactice au obligaţia de a se informa zilnic asupra comunicărilor venite din partea forurilor tutelare (M.E., ISMB, Inspectoratul sectorului 5), din partea Casei Corpului Didactic sau din partea  conducerii unităţii de învăţământ. În acest scop vor consulta caietul de comunicări aflat în grija profesorului de serviciu, avizierul sau documentele aflate la punctul de documentare organizat la biblioteca şcolii.

(5) Neprezentarea la program a cadrelor didactice, din motive excepţionale, va fi anunţată imediat de către serviciul secretariat,directorului si profesorului de serviciu care va lua măsuri pentru suplinire. Imediat ce este disponibil, cadrul didactic depune, la secretariatul unităţii, concediul medical /cererea de concediu fară plată, etc. Neanuntarea situatiei va duce la sanctionerea  cadrului didactic conform Statutului cadrelor didactice.

(6) În cazul absenţelor nemotivate ale cadrelor didactice de la  activităţile curente, cât şi în cazul neîndeplinirii celorlalte prevederi stabilite în cadrul legislativ de la Art.1 al prezentului regulament Consiliul de Administraţie va aplica măsurile prevăzute de lege.

(7) Profesorii diriginţi au obligaţia de a transmite programul de consultaţii cu părinţii la punctul de control acces şi de a anunţa personalul de la punctul de control acces asupra momentului când organizează şedinţe cu părinţii sau alte activităţi în afara programului.

(8) Profesorii au obligatia de a completa zilnic condica de prezenta .

Art.10.  În vederea evaluării elevilor, cadrele didactice respectă prevederile dinLegea invatamantului si  din R.O.F.U.I.P.

Art.11. (1) Situaţia şcolară a elevilor corigenţi, amânaţi sau repetenţi se comunică, în scris, părinţilor/ tutorilor legali, de către profesorul diriginte, prin scrisoare recomandată.

Pentru elevii amânaţi sau corigenţi dirigintele comunică părinţilor/tutorilor legali, în scris, programul de desfăşurare a examenelor de corigenţă şi perioada de încheiere a situaţiei şcolare.

            (2) Profesorii au obligatia de a participa la examenele de incheiere a situatiei scolare a elevilor.

            (3) Abaterile disciplinare se consemnează în registrul de disciplină al clasei.; lunar,  Comisia de disciplina  va centraliza situatia existenta si va lua masurile corespunzatoare.

Art.12.  Activitatea de serviciu pe şcoală  

(1) Serviciul pe şcoală se efectueaza în fiecare zi de curs de către director şi un profesor de serviciu, conform planificărilor.

(2) Atribuţiile cadrelor didactice de serviciu  pe şcoală sunt:

-consultarea săptămânală a graficelor de programare a serviciului pe şcoală, semnarea de luare la cunoştinţă  şi  respectarea  cu stricteţe a programării;

-întocmirea proceselor  verbale de preluare-predare a serviciului;

-verificarea  sălilor de curs privind: asigurarea lor în cazul în care sunt neocupate, curăţenia, starea mobilierului, a instalaţiilor electrice, ferestrelor etc. şi colaborarea cu serviciul administrativ pentru remedierea neregulilor  constatate;

-răspunderea directă pentru încadrarea în program a elevilor şi personalului didactic în vederea  desfăşurării optime a activităţiilor din ziua respectivă;

-asigurarea securităţii permanente a cataloagelor şi a celorlalte documente şcolare în fişetul cancelariei;

-asigurarea respectării ordinii şi disciplinei în perimetrul unităţii de învăţământ atât în timpul orelor, cât şi în pauze, prin observare personală;

-consemnarea, în procesul verbal a situaţiilor deosebite, inclusiv  a  situaţiilor de neîncadrare în program  din partea elevilor şi a personalului didactic;

-raportarea  imediată către directorul de serviciu/membrul C.A. a următoarelor situaţii: producerea de accidente;

manifestarea cazurilor de violenţă fizică; absenţe ale cadrelor didactice; inlocuirea personalului la ore, prezenţa în unitatea de învăţământ a persoanelor cu drept de control (reprezentanţi M.Ed.,  I.S.M.B);

–  cereri de acces în unitatea de învăţământ venite din partea reprezentanţilor mass-media;

În timpul desfăşurării activităţii specifice, profesorul de serviciu colaborează şi solicită sprijinul colegilor,  personalului de pază şi personalului de conducere (directori, membrii Consiliului de Administraţie).

Art.13   Reguli  privind accesul pe perimetrul unitatii scolare

Accesul tuturor persoanelor şi a mijloacelor auto este permis prin punctul de control acces situat în Aleea Podul Giurgiului, nr.5.

Accesul elevilor  de la cursurile de zi este permis, conform ROFUIP, care prevede dovedirea calitatii de elev.

Accesul elevilor de la şcoala de maiştri şi de la învăţământul FR se face be baza B.I/C.I. prin verificarea tabelului cu efective.

Accesul tuturor vizitatorilor se face pe baza CI/BI, consemnându-se în registrul de acces persoane, numele, seria şi numărul CI/BI,ora intrării/ieşirii, scopul. În schimbul reţinerii CI/BI se eliberează un ecuson numerotat  care va fi purtat de către vizitator pe toată perioada vizitei şi care va fi restituit la ieşire. Accesul vizitatorilor este permis în funcţie de programul cu publicul al compartimentului la care se face solicitarea şi fără a se depăşi numărul disponibil de ecusoane.

Categorii de vizitatori:

Părinţii/tutorii elevilor au acces la zona de lucru cu publicul de la secretariat, conform programului (marti si joi, orele 13-15) sau în timpul programului de consultaţii cu părinţii elaborat de către dirigintele clasei şi aflat la punctul de control acces.

Reprezentanţii mass-media pot avea acces în incinta unităţii de învăţământ numai după ce au obţinut o aprobare nemijlocită din partea directorului/directorului adjunct al unităţii.

Persoanele cu drept de control – reprezentanţi M.Ed., I.S.M.B, I.S.5,  vor fi consemnate în registrul de acces persoane.

Părăsirea de către elevi a incintei unităţii de învăţământ în timpul programului este interzisă.

Elevii pot părăsi şcoala, în timpul desfăşurării programului şcolar, doar pentru motive bine întemeiate şi dovedite – adeverinţă de la cabinetul medical al şcolii, permisiune scrisa de la un director al unitatii de invatamant, învoire scrisă de la părinte, trimitere de la medicul de familie pentru rezolvarea unor probleme de sănătate. De asemenea, elevii mai pot pleca de la şcoală şi în cazul în care părintele/ tutorele solicită personal (prin mail, trimis pe adresa scolii) plecarea elevului de la cursuri, pentru rezolvarea unor probleme urgente de familie (este anuntat si dirigintele). Nu este permis accesul elevilor, indiferent de forma de învăţământ, cu autovehicule  în incinta unităţii.

CAP.V. DREPTURILE, ÎNDATORIRILE ŞI  SANCŢIUNILE  APLICATE ELEVILOR

 Art. 14  Acestea se stabilesc prin prezentul regulament în  baza prevederilor  R.O.F.U.I.P. elaborate de M.Ed., în conformitate cu Ordinul pentru aprobarea Statutului elevului nr.4742/10.08.2016 elaborat de MENCS (art.6-29) şi a hotărârilor luate de Consiliul  profesoral al unităţii de învăţământ.

DREPTURILE ELEVILOR

Nicio activitate organizata în unitatea de învatamânt nu poate leza demnitatea sau personalitatea elevilor.

 Elevii, ca membri ai comunităţii şcolare, beneficiază de toate drepturile şi îndeplinesc toate îndatoririle pe care le au în calitate de elevi si cetăţeni.

Elevii au dreptul la respectarea imaginii, demnităţii şi personalităţii proprii.

Elevii au dreptul la protecţia datelor personale, cu excepţia situaţiilor prevăzute de lege. (6) Elevii au dreptul să îşi desfăşoare activitatea in spaţii care respectă normele de igienă şcolară, de protecţie a muncii, de protecţie civilă şi de pază contra incendiilor în unitatea de învăţământ;Elevii au dreptul să fie evidenţiaţi şi să primească  premii şi recompense pentru rezultatele deosebite la învăţătură, la instruirea practică şi la celelalte activităţi şcolare şi extraşcolare.

Elevii au dreptul de a beneficia de o educaţie de calitate în unittea de învăţământ, prin aplicarea corectă a planurilor-cadru de învăţământ, parcurgerea integrală a programelor şcolare şi prin utilizarea, de către cadrele didactice, a celor mai adecvate strategii didactice, în vederea formării şi dezvoltării competenţelor cheie şi a atingerii obiectivelor educaţionale stabilite.

 Elevii au dreptul de a fi consultaţi şi de a-şi exprima opţiunea pentru disciplinele din curriculumul la decizia şcolii, aflate în oferta educaţională a unităţii de învăţământ, în concordanţă cu nevoile şi interesele de învăţare ale elevilor, cu specificul şcolii şi cu nevoile comunităţii locale;

Elevii au dreptul de a învăţa într-un mediu care sprijină libertatea de expresie fără încălcarea drepturilor şi libertăţilor celorlalţi participanţi. Libertatea de exprimare nu poate prejudicia demnitatea, onoarea, viaţa particulară a persoanei şi nici dreptul la propria imagine. Nu se consideră libertate de expresie, următoarele manifestări: comportamentul jignitor faţă de personalul din unitatea şcolară, utilizarea invectivelor, limbajului trivial, alte manifestări ce încalcă normele de moralitate.

Elevii din învăţământul liceal  obligatoriu (clasele a IX-a şi a X-a) primesc manuale gratuit în condiţiile prevăzute de lege.

Elevilor din învăţământul liceal le este garantat, conform legii, libertatea de asociere în organizaţii ştiinţifice, culturale, artistice, sportive.

În şcoală se constituie Consiliul elevilor, format din liderii elevilor de la fiecare clasă, care funcţionează în baza unui regulament propriu, parte a regulamentului de ordine interioară. In stabilirea Consiliului elevilor se aplică și prevederile art.30-47 din Ordinul pentru aprobarea Statutului elevului nr.4742/10.08.2016 elaborat de MENCS.

În unitatea şcolară este garantată, conform legii, libertatea elevilor de a redacta o revistă şcolară proprie: atât varianta tipărită cât şi on-line. În cazul în care conţinutul şi forma acestor publicaţii conţin elemente contrare legislaţiei în vigoare, directorul poate suspenda editarea şi difuzarea acestora.

Elevii claselor terminale au dreptul la sprijin din partea profesorilor pentru pregătirea examenelor, la cererea acestora, prin consultaţii şi meditaţii.

Profesorii vor sprijini toţi elevii care doresc să desfăşoare activităţi în scopul realizării performanţelor  şcolare, îndrumându-i, recomandându-le material bibliografic, completându-le cunoştinţele prin acţiuni specifice (consultaţii, activităţi practice etc.)

ÎNDATORIRILE ELEVILOR

Frecvenţa este obligatorie pentru toţi elevii la toate orele de curs şi la activităţile practice, indiferent de modul de lucru: fizic sau online. Abaterile de la această obligaţie atrage scăderea notei la purtare cu 1 punct la fiecare 15 absenţe nemotivate. Motivarea absenţelor se face numai pe baza adeverinţei medicale vizată de cabinetul şcolii in termen de 7 zile de la intoarcerea din convalescenta, sau la cererea scrisa a unuia dintre părinţi, vizată de către profesorul diriginte.

În cazul în care elevii din învăţământul obligatoriu (clasele a IX-a – a X-a) absentează nemotivat de la ore, pentru acumularea  a minimum 101 absenţe se acorda nota 4 la purtare.

Dacă se înregistrează trei zile consecutive de absentare, fără ca dirigintele/conducerea şcolii să fie anunţate, se va raporta acest lucru poliţistului care răspunde de şcoală.

Absentarea elevilor în grup sau în colectiv de la ore se pedepseşte cu scăderea notei la Purtare cu un punct şi înştiinţarea părinţilor/tutorilor legali.

Scutirile medicale pentru Educaţie fizică vor fi inregistrate la Cabinetul medical  si predate profesorului in termen de doua saptamani  de la dobandirea acesteia; dirigintele va detine o copie a documentului .

Elevii trebuie să cunoască şi să respecte:

 • legile statului;
 • prezentul regulament;
 • regulile de circulaţie şi cele cu privire la apărarea şi  protejarea sănătăţii;
 • normele de tehnica securităţii muncii şi  normele specifice activităţilor de pregatire/instruire practică;
 • normele  de prevenire şi stingere a incendiilor;
 • normele de protecţie civilă;
 • normele de protecţie a mediului. 

2.3.      În timpul desfăşurării activităţilor de curs, lucrărilor de laborator, instruire practică sau activităţi extraşcolare, elevii au următoarele obligaţii:

-să se conformeze indicaţiilor cadrului didactic în vederea evitării riscului potenţial de accidentare;

-să ia toate măsurile pentru evitarea oricăror riscuri de accidentare a propriei persoane sau a celor din jur;

-să anunţe imediat cadrul didactic/cabinetul medical/ profesorul de serviciu asupra cazurilor de urgenţe medicale (leşin, comă, stop cardiac, crize epileptice, accident de orice natură etc.);

-să se deplaseze în incinte astfel încat să evite accidentele cauzate de neatenţie;

-să nu pătrundă în incinte cu regim special (subsol tehnic, arhivă, anexe administrative);

-să nu intervină asupra panourilor electrice, prizelor, întrerupătoarelor instalaţiilor electrice, instalaţiilor de legare la pământ, cordoanelor de alimentare sau părţi componente ale aparatelor electrice, cu excepţia cazurilor cînd aceste situaţii constituie teme specifice de lucru şi sunt coordonate nemijlocit de către cadrul didactic;

-sa cunoasca caile de acces si evacuare in caz de urgenta (cutremure, incendii, explozii, etc)

2.4.      Elevii datorează respect cadrelor didactice, personalului administrativ¸ de serviciu şi de pază, atât în şcoală cât şi în afara ei.

2.5.      Elevii trebuie să aibă o atitudine cuviincioasă, fără a manifesta agresivitate în limbaj sau comportament faţă de colegi.

2.6.      Elevilor nu le este permis a face din naţionalitatea, religia, starea socială sau familială a unui coleg obiect de jignire sau insulte.

2.7.      Elevii au obligaţia să-şi îndeplinească în mod conştiincios sarcinile ce le revin, colaborând cu personalul de serviciu şi personalul de pază.

2.8.      Elevii au obligaţia să poarte asupra lor carnetul de elev şi să-l prezinte cadrelor didactice imediat după verificarea cunoştinţelor, pentru consemnarea notelor. În cazul distrugerii/pierderii carnetului de elev, elevul are obligaţia să îl înlocuiască şi să se preocupe de obţinerea vizei  în decurs de 3 zile.

2.9. Elevul trebuie să fie pregătit pe toată durata orelor de curs pentru susţinerea activităţilor specifice (teste, laboratoare, evaluări orale, etc); activităţile secundare şi non-şcolare nu constituie motive pentru neîndeplinirea lor sau pentru neparticiparea la ore.

3.         Este interzis elevilor:

a) să deterioreze sub orice formă bunurile din patrimoniul unităţii de învăţământ. Cei vinovaţi plătesc toate lucrările necesare reparaţiilor sau suportă toate cheltuielile pentru înlocuirea bunurilor deteriorate în termen de maximum două  săptămâni de la producerea evenimentului. În cazul în care vinovatul nu se cunoaşte, răspunderea materială devine colectivă, a clasei;

b) să distrugă documentele şcolare;

c) să utilizeze sub orice formă telefoanele celulare în timpul desfăşurării cursurilor şi activităţilor şcolare; folosirea telefoanelor pentru convorbiri este permisă numai pe timpul pauzelor dintre ore;

d) să utilizeze mijloacele audio-video (camere digitale, camere foto, telefon celular, etc.) pentru a efectua        filmări/înregistrări audio-video în perimetrul unităţii de învăţământ (clase, laboratoare, culoare, curte) fară aprobarea scrisă a conducerii unităţii de învăţământ. Nerespectarea prevederilor acestui articol şi /sau transmiterea acestor date înregistrate se pedepseste astfel:

-media 2 la purtare, pentru elevii claselor a IX-a şi a X-a;

-media 4 la purtare pentru elevii care participă/acceptă să fie înregistraţi fără a anunţa conducerea unităţii de învăţământ;

e) să aducă şi să difuzeze, în unitatea de învăţământ, materiale străine procesului de învăţământ care, prin conţinutul lor, atentează la independenţa sau suveranitatea ţării, care cultivă violenţa şi intoleranţa;

f) să posede sau să difuzeze materiale cu caracter obscen sau pornografic;

g) să afişeje tatuaje la vedere sau orice formă de piercing;

h) să afişeze în mod ostentativ bijuterii sau obiecte de valoare;

i) să aibă ţinută, comportamente şi atitudini ostentative şi provocatoare;

j) să părăsească incinta unităţii de învăţământ în timpul programului

k) să deţină şi să consume în perimetrul unitatii şi la activităţi extraşcolare, produse din tutun sau  băuturi alcoolice. Nerespectarea acestei prevederi se pedepseste astfel:

media 3 la purtare pentru elevii claselor a IX-a şi a X-a;

media 4 la purtare pentru elevii claselor a XI-a, a XII-a;

l) Elevii care deţin, distribuie şi consuma, în perimetrul unitatii scolare, droguri, substanţe halucinogene sau participa la jocuri de noroc vor fi sanctionati in functie de legile in vigoare, de catre organele abilitate; totodata, vor fi instiintati parintii. In acelasi timp, la nivel de scoala se vor lua urmatoarele masuri:

-media 2 la purtare, pentru elevii claselor a IX-a şi a XII-a, scoala postliceala de maistri;

m) Elevii care vor introduce sau vor utiliza în perimetrul unităţii orice fel de arme, muniţie, petarde, pocnitori sau diferite substanţe care, prin acţiunea lor pot afecta integritatea fizică şi/sau  psihică a colectivului de elevi şi a personalului unităţii de învăţământ vor fi sanctionati conform art. 14, punctul l;

Art.15. (1) Elevii scutiţi medical, au obligaţia  să participe la orele de educaţie fizică şi sport, având echipamentul adecvat pentru sălile de sport. Absenţele lor de la aceste ore se consemnează în catalog şi generează efectele prevăzute de legislaţia în vigoare.

(2) În timpul orei de educaţie fizică şi sport, elevilor scutiţi medical, pentru o firească integrare în colectiv, cadrul didactic le poate atribui sarcini organizatorice: arbitraj, cronometrare, măsurare, supraveghere, înregistrarea unor elemente tehnice, ţinerea scorului, distribuirea şi recuperarea de material didactic, montarea şi demontarea instalaţiilor sportive uşoare etc.

Art.16. (1) Elevii care săvârşesc fapte prin care se încalcă dispoziţiile legale în vigoare, inclusiv regulamentul intern, vor fi sancţionaţi în funcţie de gravitatea acestora.

(2) Sancţiunile care se pot aplica elevilor sunt următoarele :

a) observaţia individuală;

b) mustrare scrisă;

c) retragerea temporară sau definitivă a bursei;

d) eliminarea de la cursuri pe o perioadă de 3-5 zile; în această perioadă, elevii vor efectua activităţi de întreţinere a curăţeniei în şcoală sau muncă în folosul comunităţii şcolare);

e) mutarea disciplinară la o clasă paralelă, din aceeaşi şcoală;

f) mutarea disciplinară la o altă unitate de învăţământ, cu acceptul conducerii unităţii primitoare;

(3) Toate sancţiunile aplicate elevilor sunt comunicate, în scris, părinţilor/reprezentantilor legali de către profesorul diriginte;

(4) Sancţiunile aplicate elevilor se consemnează în raportul Consiliului clasei prezentat Consiliului Profesoral, de către dirigintele clasei, la sfîrşitul semestrului/anului şcolar.

Art.17. Autoritatea de a aplica o sancţiune elevilor revine exclusiv conducerii şcolii, profesorilor, Consiliului Profesoral al şcolii şi Consiliului de Administraţie al şcolii. Personalul administrativ şi tehnic nu este autorizat să aplice sancţiuni, dar are dreptul de a pune în discuţie abaterile sesizate.

Art.18. Sanctiuni

Observația individuală constă în atenționarea elevului cu privire la încălcarea regulamentelor în vigoare ori a normelor de comportament acceptate. Aceasta trebuie însoțită de consilierea elevului, care să urmărească remedierea comportamentului. Sancțiunea se aplică de către profesorul diriginte, sau de către directorul unității de învățământ.

Sanctiunea nu atrage si alte masuri disciplinare

 Avertismentul scris constă în atenționarea elevului și a părintelui, în scris, de comportamentul elevului în perimentul școlar. Avertismentul are rolul, de a disciplina comportamentul elevului, astfel evitând sancținarea cu MUSTRARE SCRISĂ.  Mustrarea scrisă constă în atenționarea elevului, în scris, de către profesorul diriginte sau directorul adjunct/ responsabil cu disciplina, cu menționarea faptelor care au determinat sancțiunea.

Sancțiunea este propusă consiliului clasei de către cadrul didactic la ora căruia s-au petrecut faptele susceptibile de sancțiune, spre validare. Sancțiunea se consemnează în registrul de procese-verbale al consiliului clasei și într-un raport care va fi prezentat consiliului profesoral de către profesorul diriginte sau directorul adjunct/ responsabil cu disciplina.  Documentul conținând mustrarea scrisă va fi înmânat elevului sau părintelui/ tutorelui/ susținătorului legal, pentru elevii minori, personal sau, în situația în care acest lucru nu este posibil, prin poștă cu confirmare de primire sau pe e-mail. Sancțiunea se înregistrează în catalogul clasei, precizându-se numărul documentului. Sancțiunea poate fi însoțită de scăderea notei la purtare.

Mutarea disciplinara la o clasa paralela se aplica prin înmânarea, în scris, a sanctiunii, de catre diriginte si director parintelui/ tutorelui legal sau elevului, daca acesta a împlinit 18 ani, sub semnatura .  Sanctiunea se consemneaza în registrul de evidenta a elevilor, în catalogul clasei si în registrul matricol .

 Dacă un elev este de părere că a fost sancţionat în mod nedrept, el poate înainta această obiecţie pentru luarea unei decizii fie dirigintelui, fie direct conducerii şcolii.

CAP.VI. SIGURANŢA ŞCOLARĂ

Art.1.Reguli şcolare

 1. Personalul şcolii, elevii şi parinţii acestora vor contribui la asigurarea unui climat şcolar de ordine, de confort şi siguranţă;
  1. Perimetrul şcolii (curtea şi holurile clădirilor ) sunt monitorizate non-stop prin camere video;
  1. Clădirea şcolii va fi menţinută în condiţii de curăţenie, în vederea protejării stării de sănătate a elevilor şi personalului unităţii;
  1. Insultarea şi/sau hărţuirea persoanelor (elevi, cadre didactice, personal auxiliar) este interzisă în şcoală.
  1. Pe perioade stabilite prin lege, se vor aplica si respecta toate normele igienico-sanitare impuse.

Art.2.Autoritatea conducerii şcolii

2.1.Conducerea şcolii este autorizată în orice moment să controleze respectarea regulilor privind interdicţiile (obiecte contondente, alcool, droguri, ţigări).

2.2.Controlul va fi efectuat de către două persoane membre ale Comisiei de disciplină şi combatere a violenţei, în baza deciziei interne a Consiliului de Administraţie.

2.3.Conducerea şcolii va decide asupra măsurilor disciplinare care trebuie luate împotriva elevului/elevilor în cauză;

2.4.Dacă siguranţa elevilor ori a personalului şcolii devine o problemă, conducerea va sesiza poliţia, inspectoratul şcolar şi, după caz, familiile elevilor.

2.5.Şcoala va gestiona cazurile de încălcare a regulamentului intern şi va informa pe cei în măsură să contribuie la soluţionarea lor (părinţii/tutorii elevilor, organele de ordine).

Art.3.Utilizarea computerului/internetului

3.1.Acţiunile elevilor cu intenţia de a prejudicia ori de a distruge bunurile puse la dispoziţie de şcoală, de a şterge datele din programe ori de a modifica setările standard sunt strict interzise;

3.2.Nerespectarea acestei prevederi va atrage după sine răspunderea financiară, costurile aferente recuperării prejudiciului vor fi suportate de elev/părinţii acestuia;

3.3.Şcoala va lua măsuri împotriva celor care prin utilizarea de imagini sau cuvinte pe computerele şcolii sau pe internet aduc jigniri angajaţilor şcolii ori le prejudiciază acestora imaginea;

3.4.Nu este permisă utilizarea accesului la internet de pe computerele şcolii pentru alte scopuri decât culegerea de informaţii necesare studiului.

CAP. VII  CONSILIUL REPREZENTATIV AL PĂRINŢILOR

Art. 18.  Consiliul reprezentativ al părinţilor din Colegiul Tehnic Energetic se organizează conform prevederilor Legii Învăţământului şi R.O.F.U.I.P.

Art.19.  Comitetele de părinţi pe clase se constituie anual în cadrul Adunărilor generale ale părinţilor.

1. Comitetele de părinţi se organizează şi funcţionează la nivelul clasei de elevi. Ele sunt formate din 3 membri aleşi de către părinţi: preşedinte, secretar şi membru.

Comitetul de părinţi este ales anual în primele 15 de zile de la deschiderea anului şcolar, la prima şedinţă cu părinţii convocată şi prezidată de către dirigintele clasei şi la care participă şi un membru din conducerea unităţii de învăţământ.

Consiliul reprezentativ de părinţi de la nivelul unităţii de învăţământ este format din preşedinţii comitetelor de părinţi ai fiecarei clasei şi se poate constitui în asociaţie cu personalitate juridică conform reglementărilor în vigoare.

Doi reprezentanți al părinţilor, aleși de către membrii Consiliului Reprezentativ al Părinților, fac parte din Consiliul de administraţie al instituţiei. Unul dintre ei face parte cu titlu consultativ și din comisia de acordare a burselor.

2. Comitetele de părinţi au urmatoarele atribuţii:

Sprijină conducerea unităţii de învăţământ în asigurarea bazei materiale şi în  activităţile extraşcolare (culturale, sportive, artistice, etc.);

Fac propuneri privind îmbunătăţirea condiţiilor de studiu şi viaţă ale elevilor;

Atrag persoanele fizice sau juridice, care, prin contribuţie financiară sau materială, să îmbunătăţească condiţiile de desfaşurare a procesului instructiv-educativ .

3. Comitetele de părinţi pot realiza venituri pentru sprijinirea unor programe cultural–artistice, sportiv–turistice, prin donaţii şi sponsorizări din partea unor persoane fizice sau juridice din ţară şi străinătate.

Evidenţele şi actele justificative se depun cu proces-verbal la arhiva şcolii şi se păstrează timp de 5 ( cinci ) ani.

4. Comitetele de părinţi pot adopta hotărâri prin vot deschis cu majoritatea membrilor prezenţi.

Părinţii elevilor au următoarele obligaţii:

– să ia legătura cel putin o data pe lună cu  dirigintele clasei  pentru a cunoaşte evoluţia elevului şi pentru a-i fi semnalate eventualele cazuri de indisciplină;

-să raspundă solicitărilor şcolii;

-să controleze însemnările din carnetul de elev.

CAP. VIII DISPOZIŢII FINALE ŞI TRANZITORII

Art. 20  Prevederile prezentului regulament sunt obligatorii pentru tot personalul didactic sau nedidactic al liceului, pentru elevi şi părinţii acestora.

Art.21 Prevederile prezentului regulament intern se completează cu dispoziţiile cuprinse în R.O.F.U.I.P.

Absenţa de la şcoală în ziua în care regulamentul este prezentat profesorilor sau elevilor nu îi exonerează pe cei absenţi de prevederile acestuia.

Art. 22   Prevederile prezentului Regulament se pot modifica şi/ sau completa ulterior, ori de câte ori este cazul, la iniţiativa a 2/3 din numărul membrilor Consiliului de Administraţie din cadrul liceului. Modificările şi/ sau completările ulterioare vor fi aduse la cunoştinţa întregului personal şi a elevilor în termen de 3 zile de la efectuare.

Regulamentul de Ordine Interioară al şcolii va fi coroborat cu Regulamentul de Organizare şi funcţionare a Unităţilor de Învăţământ Preuniversitar, ori de câte ori va fi cazul, pentru articolele impuse de situaţie. Prevederile din regulament care contravin noilor ordine şi instrucţiuni ale MEN şi ale Inspectoratului Şcolar al municipiului Bucuresti, pe parcursul anului scolar in curs devin nule.

Art.23.Prezentul regulament intră în vigoare prin aprobarea lui de către Consiliul de Administraţie  al Colegiului Tehnic Energetic Bucureşti, la data de 01 septembrie 2022  şi produce efecte până la data de 31 august 2023.

Art. 24  Prevederile regulamentului pot fi modificate/îmbunătăţite de către Consiliul Profesoral atunci când apar noi reglementări legale sau alte necesităţi impuse de activitatea din cadrul acestei instituţii.

DIRECTOR,                                                                                                   DIRECTOR ADJUNCT,

prof.ing. Diana Ghergu                                                                                    prof. Cristian Popa