Proiectul “COMPETENȚE DE TOP PRIN ERASMUS+ PENTRU VIITORI ABSOLVENȚI „  cu număr de referință 2023-1-RO01-KA122-VET-000146347, cod OID E10289899,  urmăreste asigurarea egalității de șanse la educație conform priorităților Programului Erasmus+ și naționale, pentru incluziune și diversitate, armonizarea ofertei IPT cu piața muncii, creșterea flexibilității sistemului de formare profesională, întărirea capacității instituționale a structurilor parteneriale reprezentative la nivel european, regional și local.

Proiectul pentru mobilitate VET pe care isi propune sa-l implementeze COLEGIUL TEHNIC ENERGETIC urmareste realizarea unui set de activitati proiectate sa se deruleze in companii din Spania pentru 30 de participanti VET.

Ținta: Creșterea performanței școlare și profesionale a absolvenților, creșterea gradului de inserție profesională al absolventilor învățământului profesional și tehnic cu 5% până în anul 2025. Proiectul răspunde nevoilor de creștere a progresului școlar la 60% dintre elevi, de corelare a ofertei educaționale a școlii cu cererea existentă pe piața muncii- calificările pentru nivelurile 3, 4, 5 să se facă în domeniile prioritare de dezvoltare, solicitate de piața muncii, prin îmbunătățirea calității și implementarea dimensiunii europene în domeniul educației.

Obiective: Scopul proiectului este asigurarea egalității de șanse la educație conform priorităților Programului Erasmus+ și  a priorităților naționale, pentru incluziune și diversitate este susținut prin obiectivele proiectului:

O1: Creșterea competenței profesionale pentru 7 stagiari VET domeniul Electric/Tehnician în instalații electrice/Nivel 4, clasa a X-a prin stagiul de practică în companii din Spania, Valencia, în 13 luni;

O2 :Creșterea egalității de sanse la educație pt elevi cu bariere economice, sociale și geografice/7 stagiariVET/dom. Mecanică/Tehnician mecatronist/clasa a X-a prin mobilitate în Spania/Valencia,13 luni

O3: Creșterea internationalizării CTE prin Erasmus+ pentru certificarea competențelor profesionale în domeniul Turism și alimentație/Tehnician în hotelărie/Nivel 4/ 16 stagiari clasa a X-a, în 13 luni.

Implementare:  Activitatea principală Short-term learning mobility of VET learners se corelează cu toate cele trei (3) obiective ale proiectului, atinse prin activitatile de mobilitate cu o durata de 60 de ore program de lucru pentru fiecare participant, 6 ore zilnic.

Activitatea fluxului 1 cu 7 stagiariVET, domeniul Electric, calificarea Tehnician în instalații electrice/Nivel 4/clasa X-a, corelata cu O1 are tema Montarea și întreținerea mașinilor electrice.  

Activitatea fluxului 2 cu 7 stagiariVET, domeniul Mecanică, calificarea Tehnician mecatronist/Nivel 4/clasa a X-a, corelata cu O2 are tema Realizarea asamblărilor mecanice.  Activitatea fluxului 3 cu 16 stagiari VET, domeniul Turism și alimentație, calificarea Tehnician în hotelarie/Nivel 4/clasa a X-a, corelată cu O3 are tema Valorificarea patrimoniului turistic/Pregătirea primirii și cazarea turiștilor.

Rezultatele învățării în mobilitate determină îmbunătățirea competenței profesionale a participanților, a competențelor cheie, digitale și a abilităților de folosire a unei limbi străine – engleza, pentru documentarea profesională și pentru comunicare la locul de stagiu, pentru integrare în spațiul socio-cultural de muncă și viață în timpul

mobilității și în viața de zi cu zi, la finalizare.

Pentru derularea mobilităților  a fost necesară selectarea unor companii care să dețina expertiza profesională consolidată, capacitatea de a lucra cu stagiari în program de invățare practică la locul de muncă, să dispună de laboratoare și ateliere moderne, cu softuri de specialitate, echipamente performante și tutori de stagiu cu expertiză profesională și pedagogică în domeniul tehnic – Electric, Mecanica și Servicii – hotelărie, să asigure

monitorizarea, evaluarea și recunoașterea competențelor stagiarilor în timpul mobilității și la incheierea stagiului, să poată rezolva situații neprevăzute apărute în timpul desfășurării activităților, pentru siguranța participanților.

Școala cooperează cu companiile partenere pentru asigurarea stagiilor de practică în baza Acordului de formare specific pentru participanții la mobilitate, conform standardelor de pregătire profesională.

  • SPP domeniul Electric/calificarea Tehnician în instalații electrice/Nivel 4/clasa a X-a – 7 elevi URITG 6 Montarea și întreținerea mașinilor electrice. Compania de primire spaniolă trebuie să fie specializată în domeniul realizării de instalații electrice, să promoveze soluții moderne, care nu induc riscul și pericole în utilizarea rețelelor electrice. Tutorele de stagiu să fie specializat în domeniul electric și să dețină expertiză pentru lucrări de întreținere a instalațiilor și echipamentelor electrice de joasă tensiune, dimensionarea proiectelor de instalații electrice și exploatarea instalațiilor.
  • SPP domeniul Mecanică/calificarea Tehnician mecatronist/Nivel 4/clasa a X-a 7 elevi. Stagiul de pregătire strebuie să se realizeze în baza unui program practic de mecatronică aplicată pentru realizarea asamblărilor mecanice: asamblari nedemontabile și asamblari demontabile, la încheierea stagiului să fie recunoscute competențele participanților, prin Documentul de Mobilitate Europass, corelat cu Acordul de formare.
  • SPP domeniul Turism și alimentație/calificarea Tehnician în hotelarie/Nivel 4 16 elevi/clasa a X-a URITG 7 Valorificarea patrimoniului turistic și URITS 14 Pregătirea primirii și cazarea turiștilor. Tematica: conceptele operaționale ale patrimoniului turistic: potențial turistic, oferta turístică, resursa turístică, spațiu turistic, elementele componente ale patrimoniului turistic antropic: vestigii arheologice, elemente de artă și arhitectură, edificii culturale, construcții tehnice cu funcție turístică, manifestări științifice, elemente de etnografie și folclor, prezentarea documentelor caracteristice zonelor turistice: harta, ghidul turistic; realizarea operațiunilor de check-in și de check-out. Organizația suport asigură logistica activităților în Spania, pentru derularea mobilităților în cele mai bune condiții la companii din Valencia și Granada, pentru cazarea/masa participanților, transferul de la/la aeroport, vizite culturale, sprijin de urgență în situații de risc pentru participanți.

activități de mobilitate în domeniile: Electric /calificarea Tehnician in instalatii electrice/Nivel 4/clasa a X-a 7 stagiari VET, Mecanica/calificarea Tehnician mecatronist/Nivel 4/clasa a X-a 7 stagiari VET si Turism și alimentație /calificarea Tehnician in hotelarie/Nivel 4/clasa a X-a 16 stagiari VET.

In domeniul ELECTRIC /CALIFICAREA TEHNICIAN ÎN INSTALAȚII ELECTRICE/Nivel 4/clasa a X-a, 7 stagiari VET efectuează stagiul de pregătire practică la compania INSTALACIONES ELECTRICAS ADRAL SL din Valencia/Spania, conform SPP URITG 6 Montarea și întreținerea mașinilor electrice – o companie spaniolă, specializată în domeniul realizării de instalații electrice, inclusiv comerțul cu amănuntul de materiale și aparate electrice, electrocasnice și alte aparate. Compania este situată in Valencia, Spania. Scopul companiei INSTALACIONES ELECTRICAS ADRAL 2009 SL este realizarea instalațiilor electrice, în general – instalarea rețelelor telegrafice, telefonice, de telefonie fără fir și de televiziune. Compania realizează și instalarea sistemelor de balizare pentru porturi și sisteme aeroportuare. Compania realizează instalațiile electrice și pune la dispoziția clienților, prin comerțul cu amănuntul de materiale și aparate electrice, electrocasnice și alte aparate, cele mai bune aparate, oferind consultanță pentru evitarea echipamentelor contrafăcute, care induc riscul și pericole în utilizarea rețelelor electrice. Adrian Aguilar Acero, directorul companiei și echipa sa de lucru sunt specializați în domeniul electric și lucrează în companie de peste 13 ani, cu expertiză pentru lucrări de întreținere a instalațiilor echipamentelor electrice de joasă tensiune, dimensionarea proiectelor de instalații electrice și exploatarea acestor instalații. CENTRO FORMATIVO EN DISENO INTENCIONAL S.L. din Valencia/Spania asigură stagiul de pregătire practică pentru 7 stagiari VET în domeniul MECANICĂ/CALIFICAREA TEHNICIAN MECATRONIST/Nivel 4/clasa a X-a conform SPP URITG6 Realizarea asamblărilor mecanice, in baza unui program practic de mecatronică aplicată pentru realizarea