Centrul de Pregătire pentru Performanță PERM ( Programare – Electronică – Robotică – Mecanică )

C.T. ENERGETIC

Formular de aplicație

I. Informaţii despre aplicant

Numele unităţii de învăţământ care aplică

COLEGIUL TEHNIC ENERGETIC
Orașul și Județul BUCUREȘTI
Adresa completă ALEEA PODUL GIURGIULUI NR.5 , SECTOR 5,  BUCUREȘTI
Nr. de telefon/fax 0214500630
  Nume, prenume Funcție E-mail Mobil
Reprezentant legal NISTOR IONELA Profesor nistorionela92@yahoo.com 0723362848
Coordonator proiect GHERGU DIANA Profesor diana.ghergu@gmail.com 0733677400
Membrii echipei ANGHEL CARMEN Profesor carmen_elth@yahoo.com 0766216267
LUNGANOIU CORNEL Profesor corneliul2006@yahoo.com 0721285209
MADULARU VERONICA Profesor madularuveronica@yahoo.com

0726951650

II. Titlul proiectului

 

Centrul de pregătire pentru performanță PERM – ( Programare – Electronică – Robotică – Mecanică )

 1.  Domeniul în care se încadrează proiectul: Domeniul științific şi practic aplicativ
 2. Număr participanți: 50de elevi și 3 profesori coordonatori
 3. Descrierea nevoii identificate și a facilității/atelierului

In ultimii ani, învățământul Tehnic și profesional se află într-un con de umbră. Tot mai puțini absolvenți de gimnaziu aleg să-și continue studiile într-un colegiu tehnic, pentru a-și construi o cariera în acest domeniu.

Urmările deja se resimt pe piața forței de muncă, domeniul industrial fiind în criză de specialiști.

In acelasi timp, elevii au prea puține oportunități de a-și descoperi sau valorifica aptitudinile reale, astfel încât de multe ori își aleg traseul școlar și profesional greșit, fără a le oferi satisfacții reale și fără a-i conduce la cariere de succes.

In acest context, apreciem că organizarea centrului de performanță PERM ar putea contribui la crearea unei noi percepții asupra domeniului tehnic de către elevi și părinți.

Colegiul Tehnic Energetic se implică în redresarea acestui deficit de imagine și vine cu o ofertă pentru elevii de gimnaziu, prin organizarea de ateliere de lucru gratuite de Programare – Electronică – Robotică – Mecanică, la care elevii se pot familiariza cu domenii tehnice de vârf.

Proiectul se adresează tuturor unităților de învățământ gimnazial de pe raza sectorului 5.

Scopul declarat al acestui program este acela de a desfășura activități care să stimuleze abilitățile practice ale elevilor într-un mod plăcut și inovator, vizând combinarea conceptelor științifice cu abilitățile tehnologice și de inginerie.

Activitățile desfășurate sunt un prilej pentru elevi de a utiliza ușor și interactiv tehnologia modernă, de a-și dezvolta gândirea creativă prin metode prietenoase de învățare, metode bazate pe explorare, experimentare, proiectare de scenarii, care încurajează   colaborarea în echipă și spiritul competitiv de performanță.

Elevii pasionați de tehnică vor învăța să construiască roboți programați și comandați. Asistați de profesorii noștri, vor parcurge toți pașii:

  • proiectarea și construcția roboților utilizând motoarele și senzorii inteligenți,
  • dobândirea noțiunilor elementare de programare
  • utilizarea de software și hardware.

Elevii vor învăța în cadrul laboratoarelor de specialitate din liceu, familiarizându-se cu profilul tehnic și cu profesorii de specialitate, utilizând echipamente și tehnologii de instruire moderne.

Beneficiile elevilor participanți la cursuri: implicarea activă în procesul de învățare prin joacă, exersarea cunoștințelor de matematică și științe, dezvoltarea gândirii logice și a raționamentului analitic.

 

Prin proiectul Centrul de Pregătire pentru Performanță PERM (Programare – Electronică – Robotică – Mecanică), în anul școlar 2018 – 2019 vor fi pregătiți 50 de elevi din învățământul gimnazial din sectorul 5. Centrul de pregătire va funcționa în baza unor reguli cu privire la drepturile și obligațiile elevilor înscriși precum și la modul de organizare și de desfășurare al activităților.

Centrul funcționează la Colegiul Tehnic Energetic, instituție de învățământ cu tradiție și rezultate obținute în domeniul tehnic și profesional.

Activitățile constau în pregătirea teoretică și practică a elevilor din grupul țintă, organizaţi pe două grupe, câte 2 ore pe grupă pe săptămână. Se colecteazaă continuu feed-back, în vederea identificării progresului  elevilor.

Profesorii coordonatori sunt selectați dintre profesorii cu activitate și cu rezultate recunoscute la disciplinele tehnice.

Etapele de lucru ale centrului de performanță sunt:

 • informarea unităților de învățământ din sectorul 5 cu privire la acest proiect, prin intermediul ISMB Sector 5
 • susținerea financiară a implementării proiectului de către Primăria sector 5
 • constituirea grupului țintă din 2 grupe a cate 25 elevi

Cei 50 de elevi vor fi instruiți de către 4 instructori,

 • 3 coordonatori, cadre didactice de specialitate
 • 1 cadru didactic de specialitate de sprijin
 • desfășurare cursurilor gratuite conform programei stabilite la nivelul echipei de profesori coordonatori, în vederea atragerii către învățământul tehnic și stimularea elevilor capabili de performanțe școlare.

Prin intermediul acestor cursuri, elevii iși dezvoltă o pasiune inteligentă, se pregătesc pentru o carieră de viitor, își vor face noi prieteni, cu aceleași preocupări de calitate, vor învăța cum să găsescă soluții în mod creativ, vor învăța cum să gândească analitic și cum să lucreze în echipă, vor participa la competiții de profil și iși vor testa astfel propriile inovații.

Elevii vor putea participa la concursuri de profil, în urma unei selecții la nivelul centrului de performanță PERM din Colegiul Tehnic Energetic.

 • desfășurarea programului ”Școala de vară” – pentru 25 de elevi cu rezultate remarcabile și profesorii coordonatori. În cadrul acestui program, elevii vor beneficia pe perioada vacanţei de vară de activităţi de instruire practică, relaxare și de dezvoltare personală.

IV. Scopul și obiectivele proiectului

 

 

 

Colegiul Tehnic Energetic propune înființarea acestui centru de performanță PERM, pentru a asigura elevilor capabili de rezultate deosebite și interesați de noile tehnologii, șanse cât mai mari de autocunoastere si orientare către o profesie din domenii de vârf ale tehnicii, într-o societate din ce în ce mai competitivă.

Proiectul stimulează elevii capabili de performanță și promovează activitățile inovative, având ca efect pozitiv pe termen lung asigurarea dezvoltării și accesul la noi oportunități de educație.

Proiectul va oferi posibilitatea desfășurării de activități variate/flexibile pentru motivarea grupului țintă pentru învățare, cultivarea pasiunilor extrașcolare și creșterea performanțelor școlare.

Scop Crearea unui Centru de pregătire pentru performanță   PERM

( Programare – Electronică – Robotică – Mecanică )

 

Obiectivul 1 Implementarea unor servicii educaționale specializate, informale și non formale,   care să conducă la o mai mare atractivitate a profilului tehnic al liceului, urmată de inserția absolvenților de liceu pe piața muncii.
Obiectivul 2 Identificarea propriilor puncte forte ( precum și a celor care trebuie dezvoltate) de către elevii înșiși, de natură să contribuie la îmbunătățirea performanțelor școlare ale acestora și la dezvoltarea unui set de cunoștințe și aptitudini.
Obiectivul 3 Stimularea şi creşterea semnificativă a nivelului stimei de sine, a comunicării interpersonale şi a relaţionării.
Obiectivul 4 Sensibilizarea comunităţii faţă de nevoile elevilor de a fi sprijiniți în orientarea școlară și profesională, prin descoperirea/stimularea abilităților, aptitudinilor, intereselor extracurriculare.
Obiectivul 5 Realizarea unei campanii de informare şi promovare a proiectului în comunitate;
 1. Grupul ţintă/categorii de beneficiari

Grupul ţintă al proiectului/ beneficiari direcți ai proiectului este format din 50 de elevi din şcoli gimnaziale din sectorul 5, dar și din proximitatea Colegiului Tehnic Energetic.

Beneficiarii direcți:

 • Elevii de la școlile gimnaziale din Sectorul 5
 • Cadrele didactice

Beneficiarii indirecți:

 • unităţile din învăţământul liceal tehnic şi profesional care devin mai vizibile şi mai atractive
 • elevi din clasele V-VIII din școlile gimnaziale din Sectorul 5, prin diseminarea achiziţiilor dobândite în centru de către colegii din grupul țintă, în perspectiva continuării proiectului.
 • familiile cursanților
 • comunitatea, prin atingerea unora dintre obiectivele sale privind educaţia.

2. Activităţile principale ale proiectului:

A 1: Informarea unităților de învățământ din sectorul 5 cu privire la scopul și obiectivele proiectului, criterii de selecție pentru elevii din grupul țintă, activitățile desfășurate;

A 2:  Aplicarea și centralizarea formularelor de înregistrare pentru elevii din grupul țintă;

A 3: Stabilirea programei și a regulilor de funcționare a Centrului de pregătire de performanță PERM și a calendarului de activități;

A 4:  Informarea comunităţii asupra activităților dezvoltate cu sprijinul financiar al Primăriei sectorului 5;

A 5: Amenajarea și dotarea laboratoarelor (vezi Anexa)

A 6: Organizarea selecțiilor în vederea participării la concursuri tematice- Concurs robotică (aprilie 2019)

A 7:Organizarea programului ”Școala de vară” – pentru 25 de elevi și profesorii coordonatori ai acestora

A 8: Crearea unui CD/stick cu toate materialele-dovezi realizate pe tot parcursul derulării proiectului;

A 9: Analiza impactului proiectului pe baza chestionarelor şi a interviurilor aplicate grupului ţintă de către echipa de implementare;

A 10: Diseminarea rezultatelor proiectului la nivelul comunității;

3. Perioada de implementare:

 

Programului educațional ”Centrul de Pregătire pentru Performanță PERM se va desfășura in perioada decembrie 2018 – august 2019.

4. Obligațiile părților: 

 

4.1. Pentru unitatea de învățământ Colegiul Tehnic Energetic:

a) Să asigure spațiul, cadrul organizatoric și logistic adecvat pentru desfășurarea programului în condiții optime. Colegiul Tehnic Energetic poate să susţină din surse extrabugetare, în avans, cu aprobarea Consiliului de Administraţie, activităţile din proiect in limitele bugetului aprobat de către Primăria sector 5.

b) Să informeze părinții și elevii, în timp util, cu privire la eventualele modificări care pot să apară în structura programului, pe perioada derulării acestuia;

c) Să furnizeze un sistem transparent privind înscrierea, desfășurarea programului și evaluarea elevilor, de natură să pună în evidență evoluția și progresul acestora;

d) Să selecteze cadre didactice profesioniste cu rezultate profesionale deosebite, obținute cu elevii, capabile să asigure demersurile educaționale prevăzute în cadrul programului;

e) Să asigure securitatea elevilor în incinta școlii, în spațiul în care se desfășoară activitățile programului;

f) Să manifeste respect și considerație în relațiile cu elevii din grupul țintă/părinții acestora/reprezentanții legali, într-un raport de egalitate și respect reciproc;

g) Să trateze cu profesionalism și maximă responsabilitate orice situație specială legată de instruirea elevilor, care poate să apară pe parcursul derulării proiectului;

h) Să asigure accesul la educație pentru toți copiii înscriși în program și să interzică orice tip de discriminare de gen, vârstă, religie, etnie, etc.;

4.2. Pentru beneficiarii indirecți ai proiectului: părinți/reprezentanți legali ai elevilor din unităţile de învăţământ preuniversitar de stat din Sectorul 5

a) Să-și asume responsabilitatea cu privire la respectarea şi garantarea drepturilor copilului;

b) Să monitorizeze permanent participarea și prezența elevilor la activitățile proiectului;

c) Să-și asume responsabilitatea, împreună cu elevul, pentru orice faptă a acestuia, desfășurată în școală sau în afara școlii, care ar putea dăuna implementării proiectului și realizării obiectivelor acestuia;

d) Să respecte Regulamentul de Organizare și Funcționare a Unităților de Învățământ Preuniversitar și Regulamentul intern al școlii;

e) Să trateze cu respect și considerație cadrele didactice care lucrează cu elevii, conducerea unități de învățământ, personalul unității, ceilalți părinți și elevi

f) Să informeze, în scris, coordonatorii de proiect din școală, cu cel puțin 5 zile calendaristice înainte, cu privire la retragerea elevului din cadrul proiectului;

4.3. Pentru beneficiarii direcți ai proiectului, elevii din învăţământul gimnazial din unităţile de învăţământ preuniversitar de stat din Sectorul 5:

a)  Să frecventeze cursurile, conform orarului stabilit;

b) Să aibă un comportament civilizat, adecvat mediului educațional în care interacționează, care să nu afecteze sănătatea, securitatea, demnitatea și libertatea celorlalți;

c) Să respecte Regulamentul de Organizare și Funcționare a Unităților de Învățământ Preuniversitar și Regulamentul intern al școlii;

d) Să păstreze în bună stare de funcționare bunurile și aparatura școlii și să folosească cu grijă materialele puse la dispoziția acestora de către școală;

e) Să aibă o ținută vestimentară decentă și o atitudine adecvată calității de elev, neagresivă, prietenoasă, pozitivă.

4.4. Primăria sector 5

a) Să promoveze o Hotărâre a Consiliului local sector 5, prin care acesta să finanţeze activităţile din proiect ;

b) Să aloce până în luna martie cel târziu fondurile necesare achiziţionării de materiale conform anexei